სკოლის ისტორია

სკოლა „მერმისი“ შეიქმნა 1994 წელს სკოლის დამფუძნებლები - ქეთევან დოლიძე, ლალი ვაშაკიძე, მანანა მალაზონია.

შპს არასახელმწიფო საერო ზოგადსაგნმანათლებლო საშულო სკოლა მერმისის მისიაა აღზარდოს მოსწავლეები განათლებულ, მცოდნე, პატრიოტ, დემოკრატიული ღირებულებების მქონე, თავისუფალ მოქალაქეებად. მისცეს მათ ნიჭისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის საშუალება; განუვითაროს პასუხისმგებლობის, კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების, განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის უნარი, თანამედროვე სამყაროსთან ადაპტირების მიზნით.

სკოლის მიზნები და ამოცანებია:

  • მოსწავლეებისთვის თითოეულ აკადემიურ საგანში სიღრმისეული ცოდნის მიცემა; მათთვის სხვადასხვა უნარების (თანამშრომლობის, კომუნიკაციის, დამოუკიდებელი აზროვნების, პრობლემის გადაჭრის და ა.შ) განვითარება;
  • კვალიფიციური კადრების მოზიდვა და ზრუნვა მათ პროფესიულ განვითარებაზე;
  • ინოვაციური პროგრამების დანერგვა;
  • სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოდერნიზაცია;
  • კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;
  • სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის შესაბამისი საგანმანათლებლო, სოციალური და ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევა, ადაპტირებული გარემოს შექმნა;
  • ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრომოცია;
  • მოსწავლეთა შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება და მათი მიღწევების აღიარება;
  • მოსწავლეებში საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

 

დამატებითი ტექსტი

ქეთი-დოლიძე-მანანა-მალაზონია-ლალი-ვაშაკიძე-1
დროის მიხედვით