ჩვენ შესახებ

სკოლა „მერმისი“ შეიქმნა 1994 წელს
სკოლის დამფუძნებლები – ქეთევან დოლიძე, ლალი ვაშაკიძე, მანანა მალაზონია.

cropped-awdawd.png

შპს არასახელმწიფო საერო ზოგადსაგნმანათლებლო საშულო სკოლა მერმისის მისიაა აღზარდოს მოსწავლეები განათლებულ, მცოდნე, პატრიოტ, დემოკრატიული ღირებულებების მქონე, თავისუფალ მოქალაქეებად. მისცეს მათ ნიჭისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის საშუალება; განუვითაროს პასუხისმგებლობის, კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების, განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის უნარი, თანამედროვე სამყაროსთან ადაპტირების მიზნით.

დირექტორის მიმართვა

Christopher Kane is the 23rd president of Smart University, and the Chris Argyris Professor of Politology. His presidential term began in July 2013.

Prior to becoming president, Kane served as the provost of Smart University from 2008 to 2013. As provost, Kane facilitated strategic planning and initiatives such as: enhancing career development and mentoring opportunities for all Smart faculty members; promoting faculty diversity; creating the Office of Academic Integrity; establishing the University-wide Committee on Sexual Misconduct; developing the East Campus; and overseeing the University’s budget during the global financial crisis.

placeholder
სკოლის მიზნები და ამოცანები

ზოგადსაგანმანათლებლო საერო საშუალო სკოლა “მერმისის” პრიორიტეტები და მისწრაფებებია:

 • მოსწავლეებისთვის თითოეულ აკადემიურ საგანში სიღრმისეული ცოდნის მიცემა; მათთვის სხვადასხვა უნარების (თანამშრომლობის, კომუნიკაციის, დამოუკიდებელი აზროვნების, პრობლემის გადაჭრის და ა.შ) განვითარება;
 • კვალიფიციური კადრების მოზიდვა და ზრუნვა მათ პროფესიულ განვითარებაზე;
 • ინოვაციური პროგრამების დანერგვა;
 • სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოდერნიზაცია;
 • კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;
 • სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის შესაბამისი საგანმანათლებლო, სოციალური და ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევა, ადაპტირებული გარემოს შექმნა;
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრომოცია;
 • მოსწავლეთა შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება და მათი მიღწევების აღიარება;
 • მოსწავლეებში საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
მისია

ზოგადსაგანმანათლებლო საერო საშუალო სკოლა “მერმისის” პრიორიტეტები და მისწრაფებებია:

 • აღზარდოს სამოქალაქო ცნობიერების მქონე პატრიოტი ადამიანი;
 • ჩამოუყალიბოს ოჯახის, სახელმწიფოს, საზოგადოების და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების განცდა;
 • ჩამოუყალიბოს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები, განუვითაროს ტოლერანტული, ლიბერალური და დემოკრატიული აზროვნება;
 • განუვითაროს შემწყნარებლობიბისა და ურთიერთპატივისცემის გრძნობები, მიუხედავად სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური, მსოფლმხედველობრივი სხვაობის;
 • განუვითაროს სოციალური და სააზროვნო უნარ-ჩვევები;
 • ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბება;
 • მისცეს სათანადო განათლება, უცხო ენების ცოდნის მაღალი დონე;
 • განუვითაროს ესთეტიკური გემოვნება და შინაგანი კულტურა;
 • ასწავლოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი;
 • იზრუნოს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებზე, მათთვის სასურველი სოციალური, ფსიქოლოგიური და ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელას;
 • შეუქმნას მოსწავლეებს უსაფრთხო და ჯანსაღი სოციალურ-ფსიქოლოგიური გარემო.
ხშირად დასმული კითხვები

პასუხი 1

პასუხი 2

პასუხი 3

გალერეა
სერთიფიკატები