სკოლის მიზნები და ამოცანები

შპს არასახელმწიფო საერო ზოგადსაგნმანათლებლო საშულო სკოლა მერმისის მისიაა აღზარდოს მოსწავლეები განათლებულ, მცოდნე, პატრიოტ, დემოკრატიული ღირებულებების მქონე, თავისუფალ მოქალაქეებად. მისცეს მათ ნიჭისა და შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის საშუალება; განუვითაროს პასუხისმგებლობის, კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების, განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის უნარი, თანამედროვე სამყაროსთან ადაპტირების მიზნით.

სკოლის მიზნები და ამოცანებია

ზოგადსაგანმანათლებლო საერო საშუალო სკოლა “მერმისის” პრიორიტეტები და მისწრაფებებია:

  • მოსწავლეებისთვის თითოეულ აკადემიურ საგანში სიღრმისეული ცოდნის მიცემა; მათთვის სხვადასხვა უნარების (თანამშრომლობის, კომუნიკაციის, დამოუკიდებელი აზროვნების, პრობლემის გადაჭრის და ა.შ) განვითარება;
  • კვალიფიციური კადრების მოზიდვა და ზრუნვა მათ პროფესიულ განვითარებაზე;
  • ინოვაციური პროგრამების დანერგვა;
  • სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოდერნიზაცია;
  • კეთილგანწყობილი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;
  • სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის შესაბამისი საგანმანათლებლო, სოციალური და ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევა, ადაპტირებული გარემოს შექმნა;
  • ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრომოცია;
  • მოსწავლეთა შემოქმედებითი აქტივობის წახალისება და მათი მიღწევების აღიარება;
  • მოსწავლეებში საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.