წლიური გამოცდების ჩამონათვალი

2022-2023 სასწავლო წელი 

კლასი

საგანი
VII ქართული ენა და ლიტერატურა
VII ინგლისური ენა
VIII რუსული ენა
VIII ისტორია
IX ფიზიკა
IX მათემატიკა
X გეოგრაფია
X ქართული ენა და ლიტერატურა
XI ქიმია
XI ბიოლოგია

შენიშვნა:

  • გამოცდის შეფასება იმოქმედებს წლიურ შეფასებაზე I  და  II სემესტრის ნიშნებს დაემატება გამოცდის ნიშანი და გაიყოფა სამზე;
  • მიღებული ქულა დამრგვალდება მთელის სიზუსტით;
  • საგამოცდო ცხრილი შედგება მეორე სემესტრის დასრულებამდე 2 კვირით ადრე;