დამტკიცებულია არასახელმწიფო
საერო ზოგადსაგანმანათლებლო
საშუალო სკოლა „მერმისის“
საერთო კრებაზე
2010 წლის 21 ივნისს
 
 
არასახელმწიფო საერო
ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა
„მერმისი“
 
 
შინაგანაწესი
(განახლებული ვარიანტი)
 
 
 
თბილისი 2010