VII დასაქმებულთა შრომის შინაგანაწესი

VII.1 დასაქმებულთა სამსახურში მიღება და გათავისუფლება

სამსახურში მიღება:
VII.1.1. სკოლის პედაგოგები სამუშაოზე მიიღებიან კონკურსის წესით, რომლის პირობებსაც ადგენს დირექტორატი.
VII.1.2. პედაგოგთა  სამსახურში მიღებისას დირექტორატი ითვალისწინებს მისი განათლების ხარისხს და პედაგოგიურ გამოცდილებას; სერთიფიცირებას და სხვა კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტებს;
VII.1.3. დირექტორატისა და  შემდგომ ფსიქოლოგიურ სამსახურს უფლება აქვს გაესაუბროს სამსახურში მიღების კანდიდატს მისი მოტივაციის, მოლოდინების და განწყობის ნაწილობრივ დასადგენად;
VII.1.4. თანამშრომელი სამსახურში მიიღება გამოსაცდელი ვადით, ერთიდან ექვს თვემდე;
VII.1.5. მიღებული თანამშრომელი აფორმებს სკოლის დირექტორთან შრომით ხელშეკრულებას, რომელიც განისაზღვრება შრომის კანონისა და შინაგანაწესის   საფუძველზე.
VII.1.6. მუშაკის სამუშაოზე მიღებისას სკოლის დირექტორატი ვალდებულია:
ა) გააცნოს მოქმედი შინაგანაწესი, რასაც იგი ადასტურებს პირადი ხელმოწერით.
ბ) განუმარტოს მისი ფუნქციური დატვირთვა.
გ) გააცნოს მასწავლებელთა ქცევის კოდექსი.  

VII.1.7 სკოლის მუშაკი სარგებლობს ყველა იმ უფლებით, რაც განსაზღვრულია საქართველოს სახელმწიფო კანონმდებლობით. საკითხები, რომელიც არ რეგულირდება სასკოლო შინაგანაწესით განისაზღვრება არსებული კანონმდებლობით.

გათავისუფლების წესი:
VII.1.8 თანამშრომლის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლება შესაძლებელია პირადი განცხადების საფუძველზე, რა შემთხვევაშიც თანამშრომელი ვალდებულია ადმინისტრაცია გააფრთხილოს ერთი თვით ადრე;
VII.1.9. ადმინისტრაციას უფლება აქვს თანამშრომლის გათავისუფლება გამოიყენოს როგორც ადმინისტრაციული სასჯელი, შესაბამისი დისციპლინარული გადაცდომოს შემთხვევაში;

VII.2  შრომის ანაზღაურება

VII.2.1. შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით.
VII.2.2. სკოლაში შრომის ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ ან ორჯერ (სურვილისამებრ – ავანსის სახით) ნაღდი/უნაღდო ანგარიშწორებით.
VII.2.3. სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ უქმე დღეებს (შაბათ – კვირის გარდა) სკოლა ანაზღაურებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ტარიფით.
VII.2.4. მიიღოს ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულება 24 (ოცდაოთხი) კალენდარული დღის ოდენობით;
VII.2.5. ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით – არანაკლებ 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღისა, რის შესახებაც თუ ეს შესაძლებელია , ვალდებულია 2 (ორი) კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი;
VII.2.6. ისარგებლოს საქართველოში დაწესებული უქმე დღეებით. უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება მიიჩნევა ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ და ანაზრაურდება  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით;
VII.2.7. დროებითი შრომისუუნარობის შემთხვევაში მიიღოს სრულად ანაზღაურებადი ბიულეტენი, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30 სამუშაო დღეს წელიწადში. ყოველი ბიულეტენი უნდა დასაბუთდეს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობით. Dდამქირავებელი იტოვებს უფლებას, ეჭვის ქვეშ დააყენოს ასეთი ცნობის სინამდვილე და/ან მოითხოვოს სხვა ექიმის დასკვნა.
VII.2.8. დეკრეტული შვებულების საკითხები რეგულირდება შრომის კოდექსის შესაბამისი მუხლებით.

VII.3 დასაქმებულთა წახალისება, დისციპლინარული გადაცდომა და სახდელი

წახალისება:
VII.3.1 სკოლის მუშაკს შეიძლება მიეცეს პრემია, თუ მისი საქმიანობა სკოლას მოუტანს წარმატებებს, პრემიალური თანხა განისაზღვრება ერთი თვის ოდენობით და შეიძლება გაიცეს სასწავლო წლის მანძილზე მხოლოდ ერთხელ.
VII.3.2 სკოლის მუშაკის წახალისების საკითხი შეიძლება დადგეს  საგრანტო კონკურსებში გამარჯვების შემთხვევაში.
VII.3.3. სკოლის მუშაკის წახალისება შეიძლება გამოიხატოს, მადლობის სიგელით დაჯილდოვებითა და ბრძანებით.
VII.3.4. ყოველთვიური სახელფასო დანამატი შეიძლება გაიცეს იმ შემთხვევაში თუ  სკოლას ბიუჯეტი აძლევს საშუალებას და ამასთანავე არის განსაზღვრული რა სახის სამუშაოსათვის გაიცემა  დანამატი.  გაცემა ფორმდება ბრძანებით სკოლის დირექტორის მიერ.
VII.3.5. პრემია, წახალისება და სახელფასო დანამატების გაცემის საკითხს წყვეტს ადმინისტრაცია და აისახება ბრძანებით;
VII.3.6. პედაგოგის წახალისებაზე წარდგენა შეუძლია შესაბამის კათედრასა და პედაგოგიურ საბჭოს.

დისციპლინური გადაცდომა და სახდელები:

VII.3.7.მასწავლებლის  მიმართ შეიძლება გამოყენებული იყოს შემდეგი ადმინისტრაციის სასჯელი:

 • შენიშვნა
 • გაფრთხილება
 • საყვედური
 • სასტიკი საყვედური
 • სამსახურიდან გათავისუფლება

VII.3.8. დისციპლინარულ სახდელს ადებს დირექტორატი და აცნობს პედსაბჭოს;
VII.3.9. დისციპლინურ გადაცდომად მიიჩნევა:

 • გაკვეთილების გაცდენა
 • გაკვეთილებზე დაგვიანება
 • მოსწავლის სიტყვიერი, ან ფიზიკური შეურაცხყოფა
 • მოსწავლეზე ემოციური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა
 • დოკუმენტაციის უხარისხოდ, დაგვიანებით, ან საერთოდ არ წარმოება
 • ეთიკური ნორმების დარღვევა
 • საკუთარი მოსწავლის კერძოდ მომზადება, გარდა იმ შემთხევებისა, რასაც ითვალისწინებს ეროვნული სასწავლო გეგმა
 • მოსწავლეებთან არაკორექტული და ბიზნეს ურთიერთობების ქონა
 • გაკვეთილის ჩაშლა, ან ჩაშლის მცდელობა
 • სკოლის ტერიტორიაზე და საგაკვეთილო პროცესში ალკოჰოლის მიღება
 • მოსწავლისთვის საკუთარი პოლიტიკური, რელიგიური, სოციალური
 • ღირებულებებისა და ფასეულობების თავს მოხვევა
 • მოსწავლისაგან, ან მშობლისაგან ქრთამის აღება
 • სკოლის წესდებით, შინაგანაწესით და ხელშეკრულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა
 • მოსწავლის პირად ცხოვრებაში შეჭრა
 • სკოლისთვის შეუსაბამო ჩაცმულობა
 • მოსწავლის არაეთიკური ქცევისკენ ბიძგება
 • კონფიდენციალობის პრინციპის დარღვევა
 • მასწავლებელთა ქცევის კოდექსის სხვა დარღვევა

VII.3.10. პედაგოგს დისციპლინური სახდელი შეიძლება მოეხსნას ექვსი თვის შემდეგ, თუ ამ პერიოდში არ დაფიქსირებულა სხვა ნებისმიერი სახის სახდელი. სახდელი შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო კომიტეტში და სასამართლოში.